Privatumo politika

Asmens duomenų apsaugos sąlygos

Ši privatumo politika skirta apsaugoti buvusių, esamų ir būsimų „Borealis Eesti OÜ” (toliau – „Borealis”) klientų privatumą.
Atitinkamai nustatome principus, kuriais vadovaujamasi renkant, naudojant, atskleidžiant, perduodant ir saugant Klientų duomenis.
Borealis veikla atitinka visas susijusias veiklas ir atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus bei Estijos Respublikos įstatymus
Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas mums yra itin svarbūs

  1. APIBRĖŽTYS

1.1. Klientas– fizinis asmuo, pageidaujantis įsigyti prekių, įsigijęs prekių arba besinaudojantis siūlomomis garantinėmis ir remonto paslaugomis
1.2.Kliento asmens duomenys– bet kokie duomenys, susiję su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu, nepriklausomai nuo to, kokia forma ar formatu tokie duomenys yra saugomi. Asmens duomenys apima, pavyzdžiui, tokius kliento duomenis, kaip vardas, lytis, amžius, asmens kodas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, banko duomenys, pajamos, nuotraukos ir vaizdo įrašai.
1.3.Asmens duomenų tvarkymas– bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą ir t. t.
1.4.Duomenų valdytojas– „Borealis Eesti OÜ”, ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Estijos Respublikos įstatymus, registruota 11100242, Valukoja 8/1, Talinas, Harju apskritis, 11415, Estijos Respublika, el. pašto adresas info@borealis.ee ir telefono numeris +372 56 252 411
1.5.Įgaliotasis duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri tvarko asmens duomenis duomenų tvarkytojo vardu.

  1. Apdorojimo principai

„Borealis” skiria ypatingą dėmesį Kliento asmens duomenų konfidencialumui ir apsaugai bei užtikrina Kliento asmens duomenų tvarkymo teisėtumą.

2.1 Klientui duomenų tvarkymas yra teisėtas, sąžiningas ir skaidrus;

2.2 Asmens duomenys renkami konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

2.3. Asmens duomenys yra tinkami, svarbūs ir tik tokie, kokių reikia tikslams, dėl kurių jie tvarkomi;

2.4. Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami, taip pat imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie yra netikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti;

2.5 Asmens duomenys bus saugomi tokia forma, kad būtų galima nustatyti Kliento tapatybę ne ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių asmens duomenys tvarkomi;

2.6 Asmens duomenys tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ar organizacines priemones.

 

  1. Apdorojimo tikslai

„Borealis” tvarko Kliento asmens duomenis sutarties vykdymo tikslais, teisėto intereso pagrindu arba siekdama įvykdyti teisinę prievolę. „Borealis” tvarko savanoriškai Kliento pateiktus asmens duomenis, kai jis sutinka.

Asmens duomenys gali būti: vardas ir pavardė, telefono numeris, gimimo data, asmens kodas, adresas (gatvė / kaimas, namo numeris, buto numeris, miestas arba miestelis, apskritis, pašto kodas), el. pašto adresas, pristatymo būdas, mokėjimo būdas, kuriuo atsiskaitoma už prekes, taip pat įsigytos prekės ir paslaugos bei jų vertė.

„Borealis” tvarko Kliento asmens duomenis:

3.1 Sudarant ir vykdant pirkimo-pardavimo sutartį su Klientu prekybos vietose ir internetinėje parduotuvėje, taip pat išrašant sąskaitas faktūras ir siunčiant jas Klientui, tvarkomi šie duomenys:

Kliento vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, naudotas mokėjimo būdas, įsigytos prekės ir paslaugos bei jų vertė, pristatymo būdas;

3.2. siekiant pateikti paraišką vartojimo kreditui gauti. Borealis tvarko Kliento pateiktus asmens duomenis, siekdamas perduoti Kliento paraišką dėl vartojimo kredito išsimokėtinai kreditoriui. Siekdami sudaryti kredito išsimokėtinai sutartį ir tiek, kiek tai būtina su kredito išsimokėtinai sutarties vykdymu susijusioms teisėms ir pareigoms užtikrinti, be 3.1 punkte nurodytų asmens duomenų, kreditoriui taip pat perduosime toliau nurodytus Kliento asmens duomenis:

Kliento asmens kodas, dokumento numeris, išlaikytinių skaičius, šeimyninė padėtis, išsilavinimo lygis, darbovietė, pareigos, įsidarbinimo data, pajamų dydis, pajamų šaltinis, informacija apie paskolos ir išperkamosios nuomos įsipareigojimus (įskaitant paskolos ar nuomotojo pavadinimą, likutį, mėnesio įmoką), būsto tipas, pirmosios įmokos dydis, tinkama grąžinimo data, tinkama sutarties trukmė, apytikslė mėnesinė įmoka, sutikimas būti užklausiamam į Pensijų kaupiamųjų fondų registrą, informacija apie vartojimo kredito (įmokos) prašytojo, jo šeimos nario ar artimo asmens esminių viešųjų funkcijų vykdymą.

3.3. iš „Borealis” įsigytų Prekių pristatymo ir pristatymo.

Jei Klientas pasirenka siuntų automatą, siuntų parduotuvę ar kurjerių tarnybą kaip Prekių pristatymo būdą, „Borealis” turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis atitinkamam paslaugų teikėjui tiek, kiek tai būtina Prekių pristatymui Klientui;

3.4. 3.4. 3.1 punkte nurodyti duomenys tvarkomi siekiant siųsti Klientui pranešimus, susijusius su Kliento sudarytos ar ketinamos sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu arba susijusius su Kliento pateiktais prašymais pateikti informaciją apie kainas ar gaminius, taip pat susirašinėjimo su Klientu tikslais;

3.6. Siekiant aptarnauti Klientą atliekant Kliento įrangos techninę priežiūrą pagal garantines ir remonto procedūras, tvarkomi 3.1 punkte nurodyti duomenys;

3.7. Siekiant išduoti sertifikatus, susijusius su Prekių draudimu arba garantinio laikotarpio pratęsimu, „Borealis” prekybos atstovybėse bus tvarkomi 3.1 skirsnyje nurodyti duomenys;

3.8 „Borealis” yra asmens duomenų valdytojas ir asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, perduoda tvarkytojui „Maksekeskus AS”.

 

 Saugojimo principai

„Borealis” saugos asmens duomenis tol, kol jie bus reikalingi tikslams, dėl kurių jie tvarkomi, tačiau ne ilgiau nei pasibaigs įstatymuose numatyti senaties terminai.

4.1 Jei „Borealis” pageidauja saugoti asmens duomenis ilgiau, nei būtina tikslui, kuriam jie buvo surinkti, „Borealis” asmens duomenis nuasmenins taip, kad Kliento tapatybės nebebūtų galima nustatyti.

  1. Kliento teisės

5.1 Teisė susipažinti su savo duomenimis.

5.2 Teisė į ištaisymą.

5.3 Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

5.4. Teisė į duomenų perkeliamumą.

5.5 Teisė į ištrynimą.

5.6. Teisė prieštarauti.

„Borealis” atsakys į Kliento prašymus nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Kliento prašymo gavimo dienos. Prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir apimtį. Apie bet kokį tokį pratęsimą ir vėlavimo priežastis „Borealis” informuoja Klientą per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Jei Klientas prašymą pateikia elektroniniu būdu, informacija, jei įmanoma, taip pat pateikiama elektroniniu būdu, nebent Klientas paprašo kitaip. Be to, Klientas turi teisę bet kuriuo metu pareikšti ieškinį Duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jei pažeidžiamos jo teisės.

  1. Saugumas

„Borealis” imasi visų atsargumo priemonių (įskaitant administracines, technines ir fizines priemones), kad apsaugotų Kliento asmens duomenis. Prieiga prie duomenų tvarkymo suteikiama tik įgaliotiems asmenims. Jei Klientas įtaria, kad jo asmens duomenys buvo tvarkomi nesilaikant šios privatumo politikos nuostatų ir (arba) yra pavojus, kad duomenys gali būti nutekinti neįgaliotiems asmenims, Kliento prašoma nedelsiant informuoti „Borealis” apie tokį įvykį, jei įmanoma.

6.1. Siekiant užtikrinti aukštą asmens duomenų tvarkymo saugumo lygį, Klientas įsipareigoja visus prašymus dėl savo asmens duomenų, pasirašytus elektroniniu parašu, pateikti „Borealis” el. paštu andmekaitse@borealis.ee.

6.2 „Borealis” tvarko Kliento asmens duomenis laikydamasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tik tiek, kiek tai būtina pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti ir vykdyti, garantinio aptarnavimo ir remonto procedūroms užtikrinti bei teisėms ir pareigoms, susijusioms su naudojimusi internetine parduotuve, užtikrinti. Borealis gali naudoti Kliento asmens duomenis savo teisėms apsaugoti ir gali perduoti Kliento asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina jos teisėms apsaugoti.

6.3 „Borealis” neperduos, neparduos ir neatskleis surinktų asmens duomenų trečiosioms šalims be išankstinio Kliento sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai daryti įpareigoja teisės aktai arba tokia teisė numatyta pardavimo sąlygose.

  1. Galiojimas ir pakeitimai

7.1 Su asmens duomenų apsaugos sąlygomis Klientai gali susipažinti „Borealis” interneto svetainėje ir pardavimo skyriuose.

7.2. „Borealis” pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai atnaujinti, patikslinti ir papildyti Asmens duomenų apsaugos sąlygas, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, informuodama Klientą apie pakeitimus „Borealis” interneto svetainėje ir (arba) el. paštu.

  1. Susisiekite su

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos sąlygų, susisiekite su mumis el. paštu andmekaitse@borealis.ee.

Paskutinį kartą privatumo politika buvo atnaujinta 2018 11 23.